Ultimate Unit Converter II

PřevodníkConverter ReferenceReference ÚvodIntro MakroMacro

Ultimate Unit Converter II vás vítá!
Pokud jste zde poprvé, klikněte zde pro spuštění interaktivního tutoriálu, kde se dozvíte o hlavních možnostech použití UUC.

Co je na UUC tak zvláštního?

Na internetu lze najít mnoho převodníků různých jednotek, avšak žádný, který by byl schopen převádět jednotky ve zcela libovolných rozměrech – tedy jako součin a podíl jednotek v různých mocninách. S UUC už nebudete muset řešit, kterým číslem násobit či dělit, neboť program pochopí jakýkoliv fyzikální výraz a převede jej na libovolnou jednotku s odpovídajícím rozměrem.

Kromě prostého převodu jednotek nabízí UUC nové též makra, kde je možné provádět i jednoduché výpočty. To má tu výhodu oproti jiným nástrojům, že nezadáváte pouhá čísla, ale přímo fyzikální veličiny, které UUC správně zpracuje, sám převede jednotky a zkontroluje smysluplnost.
Tato funkce zůstává skryta, zde ji můžete povolit:

Poznámky:

 1. UUC je možné přidat do prohlížeče jako vyhledávač a mít jej tak rychle po ruce! Návod (pro Chrome či Edge)
 2. Pokud vám zde chybí vaše oblíbená jednotka či konstanta a rádi byste ji zde viděli, kontaktujte mě
 3. Pokud máte nápad na vylepšení této aplikace, neváhejte mě kontaktovat
 4. Pokud sami programujete a máte zájem o zdrojový kód, navštivte Github repozitář

Ultimate Unit Converter II welcomes you!
If you're here for the first time, click here to open an interactive tutorial that will show you the most useful features of UUC.

What is so special about UUC?

While you can find lots of different converters for various units, there isn't one that could convert units in any dimension whatsoever – meaning a product of several units in various powers. With UUC you'll never again have to ponder, which number you're supposed to mulitply or divide with, because this program will understand any physical quantity expression and convert it to a unit of choice with corresponding dimension.

In addition to simple conversion, UUC now also offers macros, where you can code simple calculations. The advantage over other programs is the possibility to actually enter physical quantities instead of just plain numbers, so UUC can automatically process them, convert units and check for consistency.
This feature is initially hidden, here you can enable it:

Notes:

 1. Now you can add UUC to your browser as a search engine so as to quickly access it! Instructions (for Chrome or Edge)
 2. If you are missing your favorite unit or constant and would like to see it here, you can contact me
 3. If you have an idea how to enhance the application, you can contact me
 4. If you are a programmer interested in the source code, see the Github repository

V databázi je {{databaseCount}} položek, z toho {{Units.length}} je právě zobrazeno.
Jednotky měn byly aktualizovány v {{currencyTimestamp}}.
There are {{databaseCount}} items in database with {{Units.length}} currently listed.
Currency units have been updated at {{currencyTimestamp}}.

Vyhledat jednotky:Search units:

(filtruje jednotky se stejným rozměrem, 1 pro bezrozměrné, _ pro seznam vestavěných konstant) (filters units with the same dimension, 1 for dimensionless, _ for list of built-in constants)

{{u.name[CS.lang]}}{{buildUnitEntry(u)}}

Jste zde poprvé? Pak doporučuji navštívit záložku Úvod! First-time visitor? Then I'll recommend to take a look at the Intro tab!
Vstup:Input:

Cílové jednotky:Target units:Výstup:Output: úspěšně zkopírovánocopied successfully
{{composeResult()}} 📋
PříkladyExamples
Formát výstupuOutput format

Sdílet odkazShare link úspěšně zkopírovánocopied successfully

Stav:Status:
{{m}}

Zde můžete sestavit vlastní UUC "skript". Je to experimentální funkce, která je vlastně asi docela k ničemu.
Tlačítko Dokumentace vám vysvětlí podrobnosti.
Here you can assemble your own UUC "script". It's an experimental feature, that imho proved to be quite useless.
The Documentation button will tell you more.

Kód:Code:Výstup:Output:
{{m}}

Chrome neboor Edge

Není třeba nic instalovat, jen provést jednoduché nastavení: No need to install anything, it can be done in the settings:

 1. Otevřete jednu z těchto adres dle prohlížece:Open one of these addresses depending in browser:
  chrome://settings/searchEngines
  edge://settings/searchEngines
 2. Klepněte na tlačítko PřidatClick the Add button
 3. Do prvních dvou polí vyplňteInsert uuc, do třetího vyplňte into the first two fields, into the third insert {{currentWebAddress + '/#%s'}}
 4. Dialog potvrďte tlačítkem PřidatClick the Add button to confirm the dialog

Hotovo – právě jste definovali klíčové slovo uuc :-)
Nyní stačí otevřít nový panel, napsat uuc, mezeru, pokračovat psaním zadání a stisknutím Enter.
Cílové jednotky se zde specifikují znakem > nebo slovy to či into
např. 3.7 kPa  >  Torr

Done – you have defined uuc as a keyword :-)
Now you can simply open a new tab, write uuc, space, and continue by writing the input and pressing Enter.
Target units are specified by character > or by words to or into
e.g. 3.7 kPa  >  Torr

Ostatní prohlížeče

Bohužel, tyto prohlížeče neumožňují uživatelům definovat vlastní vyhledávač, avšak možná toho lze dosáhnout pomocí určitých doplňků.

Pokud takové doplňky využíváte, budete muset sami zjistit, jak definovat klíčové slovo uuc. Promiňte!

Other browsers

Unfortunately, these browsers don't allow users to define a custom search engine, although you can probably achieve it using certain addons.

If you do use such an addon, you will have to figure out by yourself how to define the uuc keyword. Sorry about that!